AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE, MÜVEKKİLLERİNE VEYA DİĞER MUHATAPLARA YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE
Tarih: 9.05.2018| Okunma Sayısı: 4726

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE,MÜVEKKİLLERİNE veya DİĞER

MUHATAPLARA YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

 

Amaç

MADDE 1 -   (1) Avukatların, birbirlerine veya vekâlet ilişkisi içerisinde bulunduğu müvekkillerine veya diğer muhataplara yapacakları; avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında veya mesleki ve hukuki diğer bildirimlerin Baro aracılığıyla yapılmasını sağlamak.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Avukatların birbirlerine veya müvekkillerine avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülüğünü Baro aracılığıyla yerine getirmeye yönelik işlemleri kapsar.

            (2) Avukatların diğer muhataplara mesleki veya hukuki bildirimlerin Baro aracılığıyla yapılmasını sağlamak. 

            (3) Yönerge kapsamında sadece Baroya kayıtlı avukatlar ile Baroya kayıtlı olmasalar dahi, görev yeri Burdur il sınırları olan Kamu avukatları bildirim talebinde bulunabilir.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) 1136 sayılı Avukatlık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen,

(a)Baro: Burdur Barosunu

(b)Yönetim Kurulu: Burdur Barosu yönetim kurulunu

(c)Bildirim: Bu yönerge kapsamında avukatların avukatlara, avukatların müvekkillerine veya diğer muhataplara bir üst yazıyla gönderecekleri belgeyi,

(ç)Hizmet Bedeli: Baro tarafından bildirimlerin tebliğ ve muhafaza hizmetlerine karşı Baro yönetim kurulu tarafından belirlenecek bedeli,

(d)Gönderen: Bu yönerge kapsamında bildirim gönderilmesi talebinde bulunan avukatı

(e)Talep Dilekçesi: Bildirim yapılması talebini içerir gönderenin ıslak imzasını taşıyan veya gerekli teknik altyapının hazırlanması halinde e-imza veya mobil imzalı dilekçeyi ifade eder.

 

Yapılacak Bildirimler

MADDE 5-    (1) Aşağıda sayılan durumlarda avukat avukata işbu yönerge kapsamında bildirimde bulunabilir:

(a) İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekâlet vermek isterse, ikinci avukatın işi kabul etmeden önce, ilk vekâlet verilen avukata yapacağı bildirim,

(b) Avukatların birbirlerine karşı asaleten açacakları dava veya icra takiplerinden önce gönderecekleri ihtari mahiyetteki bildirimler,

            (2) Avukatların, müvekkillerine işbu yönerge kapsamında yapabilecekleri bildirimler:

(a) Vekillikten istifa

(b) Avukatlık ücretinin ödenmesi ihtarı

(c) Takip edilen işlere ilişkin her türlü bilgi verme, delil ve masraf talebi vb. hususlar.

            (3) Avukatlar, diğer muhataplara yapacakları mesleki veya hukuki nitelikteki bildirimler.

            (4) Yapılacak tebligatlarda talep dilekçesine vekâlet aslı veya avukat tarafından onaylı vekâletnamesuretieklenir.

           Müvekkillere yapılacak tebligatlarda azledilmiş olma işbu yönerge kapsamında bildirimde bulunmayı engellemez. Avukatın azledilmiş olması halinde vekâletnameyle birlikte azil name de talep dilekçesine eklenir.

 

Bildirim Talebi

MADDE 6-    (1) Bildirim talebi, gönderen avukatın ıslak imzalı talep dilekçesiyle yapılır. Talep dilekçesi başkanlık divanı üyelerinden herhangi birisi tarafından kabul veya reddedilir.

            (2) Yapılması kabul edilen bildirim, mümkün olan en kısa sürede muhatap / muhataplara tebliğ edilmek üzere tebliğ yapacak kuruma teslim edilir.

 

Talebin Geri Çevrilmesi

MADDE 7-    (1) Talep dilekçesi hakkında karar veren başkanlık divanı üyesi, bildirim talebinin işbu yönerge hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevirebilir. Bu durumda geri çevirme kararı gönderen avukata bildirilir. Bildirimin tebligat yoluyla yapılması halinde tebligat masrafı, gönderen avukatın muhataba tebliğ için vermiş olduğu masraftan karşılanır.

            (2) Gönderen avukat bildirimden itibaren üç iş günü içerisinde

Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Yönetim kurulu itiraz üzerine bildirim talebi hakkında itirazdan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında nihai karar verir. Yönetim kurulu tarafından itirazın kabulü halinde eksilen tebligat masrafı Baro tarafından tamamlanır.

 

Bildirimin Şekli

MADDE 8-    (1) Bu yönerge kapsamında yapılan bildirimlerin tamamı Tebligat Kanununa göre yapılır.

            (2) Yapılacak bildirimler ekleriyle birlikte 200 gramı geçemez.

            (3) Yapılacak bildirimler gönderen ve muhatap sayısından 1 fazla hazırlanarak tebliğe ilişkin talebi içerir üst yazıyla Baroya teslim edilir. Baro tarafından tüm nüshalara tarih ve yevmiye numarası ile “Bu belge, Avukatların Birbirlerine, Müvekkillerine veya diğer muhataplara Yapacakları Bildirimlere İlişkin Yönerge kapsamında bir örneği saklanmak, bir örneği gönderen avukata teslim edilmek ve diğer örneği karşı tarafa/taraflara gönderilmek üzere tasdiklenmiştir” ibaresini içerir kaşe vurulur.

            (4) Tasdiklenen bildirimin bir nüshası gönderme talebinde bulunan avukata verilir. Bir nüshası ise 5 yıl süreyle saklanmak üzere Baro arşivine alınır. Kalan nüshalar karşı tarafa/taraflara tebliğ edilir.

            (5) Tebligatın yapılması veya iadesi durumunda Baro tarafından bildirim talebinde bulunan avukata herhangi bir bilgi verilmez. Avukatın talebi halinde bildirimin tebliğ edilip edilmediğine ilişkin keyfiyet kendisindeki nüshanın uygun bölümüne şerh edilir.

            (6) Baro, işbu yönerge kapsamındaki bildirimlerde muhatapların adreslerinin tespitine yönelik olarak hiçbir kurum/kuruluşa yazı yazmaz.

            (7) Tüzel kişilere bildirim yapılmasının talep edilmesi halinde tüzel kişiler bakımından resmi kayıtlardaki adres bilgisi esas alınarak ilgili kurumdan alınacak adres kaydının ibrazı şartıyla Tebligat Kanunu’nun 35.  maddesine göre tebligat yapılabilir.

 

Hizmet Bedeli

MADDE 9-    (1) Bildirimler için farklı gönderi türleri için PTT tarafından uygulanan tarifede yazılı olan tutar ve buna ilaveten Yönetim kurulu tarafından her yıl için belirlenecek hizmet bedeli peşin olarak ödenir.

            (2) İade gelen tebligatlar için bildirilen yeni adrese çıkarılan yeniden tebligatlarda sadece PTT tarafından uygulanan tarifede yazılı olan tutar alınır, bunun dışında Baro tarafından alınan ilk hizmet bedelinden başka yeni bir hizmet bedeli alınmaz.

            (3) Tebliğin yapılıp/yapılmadığına ilişkin şerh için Baroya herhangi bir hizmet bedeli ödenmez.

            (4) Daha önce muhataba tebliğ edilen veya iade gelen bildirimlerden suret istenmesi halinde her bir suret için tebligat işlemleri için belirlenen hizmet bedelinin yarısı ödenir.

            (5) İşbu yönerge kapsamında yapılacak tüm harcamalar ile elde edilecek tüm gelirler Baro Bütçesi üzerinden yürütülür.

 

Örnek İsteme:

MADDE 10- (1) Gönderen avukat, tebliğe çıkarılmış olan bildirim ve eklerinin tasdikli örneğini işbu yönerge kapsamında belirlenen hizmet bedeli mukabilinde imha edilinceye kadar Baro’dan isteyebilir.

 

Bildirimlerin Muhafazası:

MADDE 11- (1) Tüm bildirimler Baro tarafından üst yazılarıyla birlikte 5 yıl süreyle saklanır. Teknolojik imkânlar elverdiği ölçüde bildirimlerin taranarak daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanabilir.

            (2)Bildirimler, örnek istendiğinde verilebilecek şekilde belli bir düzen içerisinde yevmiye numaralarına göre tasniflenir.

            (3) Saklanma süresi biten gönderiler, tutanak düzenlenmek kaydıyla imha edilebilir. Ancak yevmiye defterleri içerdiği son kayıttan itibaren 10 yıl geçmeden imha edilmez.

 

İşlemlerin takibi, yetki-görevdevri

MADDE 12- (1) İşbu yönerge düzenlenen işlemlerin hazırlanması, takibi, Baro yazı işleri müdürlüğü tarafından yürütülür.

            (2) İşbu yönerge ile başkanlık divanına tanınan yetkiler ile verilen görevler, yönetim kurulunun kararıyla bir yönetim kurulu üyesine veya görevlendirilecek başka bir avukata devredilebilir.

 

Sorumsuzluk

MADDE 13- (1) Yapılan bildirimlere ilişkin metinler ve eklerindeki ifadelerden Baronun hiçbir sorumluluğu yoktur.

            (2)Tebligat kâğıdının üzerine muhataba ihtarat olarak “Bu tebligat, gönderen avukatın talebi üzerine Baro aracılığıyla gönderilmiş olup, gönderinin içeriğinden Burdur Barosu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, gönderiye ilişkin varsa cevap/beyanların Burdur Barosuna değil, doğrudan gönderen avukata gönderilmesi gerekmektedir. Bu tebligata ilişkin cevap / beyanların Burdur Barosu’na gönderilmesi durumunda dikkate alınmayacaktır.” ibaresi yazılır.

 

Tutulacak Defter ve Kayıtlar

MADDE 14- (1) Bildirimlere ilişkin talepler, tarih sırasına göre bir yevmiye defterine kaydedilir.

            (2) Bildirimlere ilişkin kayıtlarla ilgili arama, tebliğ şerhi işleme, örnek çıkarma gibi işlemlerde kolaylık sağlamak üzere ayrıca bir yazılım programı kullanılabilir.

 

Hakkında Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde genel kurul ve yönetim kurulunun kararları doğrultusunda hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönerge, yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Baro Başkanı yürütür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

24.05.2024
AV. RAMAZAN GEDİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.