KDV TEVKİFATI UYGULAMASI HAK.

   Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25/05/2022 tarih ve E-19120602-045.02[045-02-0395-2022]-1289/38128 sayılı yazısı ile; serbest meslek erbabı avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra v.b.) Cumhuriyet Başsavcılıklarına düzenledikleri serbest meslek makbuzlarında avukatlık hizmet bedelinin KDV dahil 2.000,00 TL’yi aşması halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerektiği hususu bildirilmiş olup, söz konusu yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.